കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊടുരുവുക

    മ. ഊട്-ഉരുവുക

      • ക്രി. ഉള്ളില്‍ കടക്കുക, തറയ്ക്കുക
X