1. ഊടുരുവുക

    മ. ഊട്-ഉരുവുക

      • ക്രി. ഉള്ളില്‍ കടക്കുക, തറയ്ക്കുക
X