1. ഊടുവഴി

  ഊട്-വഴി

   • നാ. രഹസ്യമാര്‍ഗം
   • നാ. ഇടുങ്ങിയ മാര്‍ഗം, ഇടവഴി
   • നാ. കുറുക്കുവഴി, എളുപ്പവഴി
X