1. ഊട്ട

  <ഓട്ട

   • നാ. ഇട, പഴുത്, സുഷിരം
 2. ഊട്ട്1

  ഊണ്‍, ഊട്ടുക

   • നാ. ഭക്ഷണം
   • നാ. അന്നദാനം, സദ്യ, ബ്രാഹ്മണ ര്‍ക്കു സദ്യ. ഊട്ടില്‍ ഉണ്ട് തോട്ടില്‍ കൈകഴുകുക. ഊട്ടുക്കുമുമ്പും ചൂട്ടുക്കുപിമ്പു. "ഊട്ടുക്കുവന്നവന്‍ പെണ്ണുക്കു മാപ്പിള" (പഴ.)
   • നാ. ഊട്ടു കഴിക്കുക = മരിച്ച ആളിന്‍റെ പിണ്ഡം കഴിക്കുക
   • നാ. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും മറ്റും നടത്തുന്ന ഒരു വഴിപ്പാട്, ഉദാ: കാളിയൂട്ട്. "കര്‍ക്കടകമാസത്തില്‍ രണ്ട് ഓണം, ഇല്ലന്നിറയും വാവൂട്ടും" (പഴ.)
   • നാ. ഭക്ഷണശാല, ഊട്ടുപുര
   • നാ. അടിച്ചുപറ്റിക്കുന്ന ഇരുമ്പ്. (പ.മ.)
 3. ഊട്ട്2

   • വ്യാക. ഓട്ട്, ഉദാ: മേലൂട്ട് = മേലോട്ട്
X