കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടം

      • നാ. ഊട്ട്, അന്നദാനം
  2. ഉട്ടം

      • നാ. നീര്‍പ്പോള, കുമിള
X