കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊട്ടി

  ത. ഊട്ടി

   • നാ. കഴുത്ത്
   • നാ. ഉയര്‍ന്ന ഭിത്തിയോടുചേര്‍ത്ത് ചായ്പ് (വരാന്ത) ഇറക്കുന്നതിന് ഉത്തരം വയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം ഭിത്തിയില്‍ ഉറപ്പിക്കുന്ന മരക്കട്ട, "കൊണ്ടിക"
   • നാ. ഒരു സ്ഥലനാമം, ഊട്ടക്കമണ്ട്, ഉദകമണ്ഡലം
X