കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടിലുണ്ണി

    ഊട്ട്-ഇല്‍-ഉണ്ണി

      • നാ. സദ്യഉള്ളിടത്തു വിളിക്കാതെ ചെന്ന് ഊണുകഴിക്കുന്നവന്‍, ഒരു തൊഴിലും ചെയ്യാതെ പരാന്നംകൊണ്ടു നിത്യവൃത്തികഴിക്കുന്നവന്‍
X