കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടു

      •   അനുപ്രയോഗമായി പ്രയോഗിക്കുന്നു. "വിട്ടു" എന്നതിന്‍റെ സങ്കുചിതരൂപം. ഉദാ: വന്നൂട്ടു, പറഞ്ഞൂട്ടു.
X