കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടുകളം

    ഊട്ട്-കളം

      • നാ. ഊട്ടു നടത്തുന്ന സ്ഥലം
      • നാ. ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഉച്ചബലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി കാളിയും ദാരുകനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അഭിനയിക്കുന്ന സ്ഥലം
X