കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടുദേവസ്വം

    മ. ഊട്ട്-സം.ദേവസ്വ

      • നാ. അമ്പലത്തില്‍ ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഊട്ട്, അതിലേക്കുള്ള ഏര്‍പ്പാട്, ബ്രാഹ്മണഭോജനത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള്‍, ഊട്ടുബ്രഹ്മസ്വം
X