കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടുപായസം

    മ. ഊട്ട്-സം.പായസ

      • നാ. ക്ഷേത്രത്തില്‍ പൂജയ്ക്കുള്ള പായസം, ഒരു വഴിപാട്, കൂട്ടുപായസം
X