കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടുപുര

    ഊട്ട്-പുര

      • നാ. ഊട്ടുനടത്താനുള്ള ശാല, വഴിയാത്രക്കാര്‍ക്ക് (വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക്) ആഹാരം നല്‍കുന്നതിനായി കേരളത്തില്‍ ചിലേടങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ധര്‍മാന്നശാല
      • നാ. ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് മുങ്കാലത്തു ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് സൗജന്യഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന നെടുമ്പുര
X