കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊട്ടുബ്രഹ്മസ്വം

    മ. ഊട്ട്-സം.ബ്രഹ്മസ്വ

      • നാ. ബ്രാഹ്മണര്‍ക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വക
X