1. ഉട്ടുരുട്ട്

      • നാ. വീട്ടിലുള്ള ജംഗമസാമാനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍, തട്ടുമുട്ടു സാധനങ്ങള്‍
  2. ഊട്ടുറൂട്ട്, ഉട്ടുരുട്ട്

      • നാ. ഗൃഹോപകരണങ്ങള്‍ (കിണ്ടി, കിണ്ണം, വിളക്ക് മുതലായവ)
X