കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊഢമാനം

    സം. ഊഢ-മാന

      • അവ്യ. അഭിമാനത്തോടുകൂടി, അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി
X