കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊഢമാന1

  സം. ഊഢ-മാന

   • വി. അഹങ്കാരമുള്ള, മാനമുള്ള
 2. ഊഢമാന2

  സം. <വഹ്

   • വി. വഹിക്കപ്പെടുന്ന
X