കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉറ്റവന്‍

  ഉറ്റ-അവന്‍

   • നാ. അടുത്തവന്‍
   • നാ. ബന്ധു, ചാര്‍ച്ചക്കാരന്‍. (ബ.വ.) ഉറ്റവര്‍
 2. ഊഢവാന്‍

  സം. <വഹ്

   • ക്രി. വഹിച്ചവനായിത്തീര്‍ന്നു, വഹിച്ചു
X