കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊണന്‍

      • നാ. സദ്യ ഉണ്ണാന്‍ നടക്കുന്നവന്‍
      • നാ. കൂടുതല്‍ ഉണ്ണുന്നവന്‍
X