കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊണരി

    ഊണ്-അരി

      • നാ. ഉണ്ണുന്നതിനുള്ള അരി. (ഒരു ഊണിനുള്ള അരി)
X