കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊണി

      • നാ. ഊണന്‍
  2. ഉണി, ഉണ്ണി

      • വി. ചെറിയ, ഇളയ, ഓമനയായ. ഉദാ: ഉണിക്കാളി, ഉണിക്കോരന്‍, ഉണിച്ചന്തു
X