കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊണിക്കുറ്റി

    <ഊന്നുകുറ്റി

      • നാ. കായലില്‍ വേലിയിറക്കസമയത്തു മീന്‍പിടിക്കാന്‍ ഒഴുക്കിന്‍റെ ദിശയില്‍ വലകെട്ടാന്‍ നാട്ടുന്ന കുറ്റി
X