കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊണില

    ഊണ്-ഇല

      • നാ. ഉണ്ണനുള്ള ഇല
  2. ഉണില്‍, ഞൊണല്‍

      • നാ. ചെറിയ ചൊറി
X