കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊണ്

   • നാ. ഊണ്‍. ഊണുനമ്പി = നായന്മാരില്‍ ഒരു വിഭാഗം. ഊണുമുറി = ഇരുന്ന് ഊണു കഴിക്കാനുള്ള മുറി. ഊണുമേശ = ആഹാരപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ വിളമ്പിവെച്ചുണ്ണാനുള്ള മേശ
 2. ഉണ്‍

   •   "ഉണ്ണുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 3. ഊണ്‍, ഊണ്

  <ഉണ്ണുക

   • നാ. തീറ്റ, ഭക്ഷണം, ചോറ്, സദ്യ. (പ്ര.) ഊണുണൂല് = പൂണുനൂല് (പരിഹാസം)
   • നാ. ഭക്ഷണം കഴിക്കല്‍ (പ്ര.) ഊണ്‍നാളുകള്‍ = അന്നപ്രാശത്തിന് (ശിശുവിന് ആദ്യമായി ചോറുകൊടുക്കാന്‍) കൊള്ളാവുന്ന നാളുകള്‍
X