കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊതക്കണ്ടി

    ഊത(ല്‍)-കണ്ടി

      • നാ. ഊതല്‍
X