കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊതനം

  സം. <വേ

   • നാ. കീറവസ്ത്രം തയ്ച്ചുശരിയാക്കല്‍, ഇഴയിടീല്‍
 2. ഉത്താനം

  സം. ഉത്താന

   • നാ. ആഴമില്ലാത്ത പ്രദേശം
   • നാ. ഉയര്‍ച്ചയുള്ള സ്ഥലം
   • നാ. ഉദാസീനത
   • നാ. മലര്‍ന്നുകിടപ്പ്
   • നാ. വാതശോണിതത്തിന്‍റെ വകഭേദം
X