കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊതാമ്പി

  "ഊതിവീര്‍ത്തതുപോലെയുള്ളവന്‍"

   • നാ. തടിയന്‍, പൊണ്ണന്‍
   • നാ. വിരൂപന്‍
   • നാ. കൊള്ളരുതാത്തവന്‍
X