കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉതി1, ഒതി

   • നാ. തുരുത്തി, ഉല
   • നാ. ഒരിനം വൃക്ഷം, കലയം, അജശൃംഗി
   • നാ. ഒരു വൃക്ഷം, നീര്‍പ്പൊങ്ങളം
   • നാ. ചേമ്പും മറ്റും നടുന്നതിനു കിളച്ചു നെടുനീളത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം, വാരം, വരമ്പ്
 2. ഉതി2

   •   "ഉതിക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 3. ഊതി1

  സം. <വേ

   • നാ. നെയ്ത്ത്
   • നാ. തുന്നല്‍, തയ്യല്‍
   • നാ. തയ്യല്‍ക്കൂലി
 4. ഊതി2

  സം. <അവ്

   • നാ. അനുഭോഗം
   • നാ. രക്ഷ
   • നാ. കളി
   • നാ. സുഖം
   • നാ. മഹാപുരാണങ്ങളില്‍ വിവരിക്കുന്ന പത്തുവിഷയങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, കര്‍മവാസന
   • നാ. ആനുകൂല്യം, അനുകമ്പ
   • നാ. ആശ
X