കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊതുക

   • ക്രി. "ഊ, ഊ" എന്നു ശബ്ദം പുറപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ബലമായി ശ്വാസം വായില്‍ക്കൂടി പുറത്തേക്കുവിടുക, ഊക്കോടെ വായു മുമ്പോട്ട് പായത്തക്കവണ്ണം ചുണ്ട് ഉരുട്ടി മുന്നോട്ടാക്കി വായില്‍ക്കൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്കു തള്ളുക. ഉദാ: വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തുക
   • ക്രി. കാറ്റു വീശുക
   • ക്രി. കുഴല്‍ വിളിക്കുക, ശംഖ്, ഓടക്കുഴല്‍ മുതലായ സുഷിര വാദ്യങ്ങളില്‍ക്കൂടി ഊക്കോടെ വായു പുറത്തേക്കുവിട്ടു സംഗീതാത്മകമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക
   • ക്രി. വായില്‍ക്കൂടെ ഊക്കോടെ വായുപുറപ്പെടുവിച്ചു തീകത്തിക്കുക
   • ക്രി. വീര്‍ക്കുക, വണ്ണിക്കുക, കനം വയ്ക്കുക. ഉദാ: വയര്‍ ഊതിപ്പെരുകുക
   • ക്രി. ഉലയില്‍ തീകത്തത്തക്ക വണ്ണം തുരുത്തി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക
   • ക്രി. രോഗം ഭയം മുതലായവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മന്ത്രം ജപിച്ച് ഉച്ചാടനകാര്യമായി വായില്‍ക്കൂടി ശ്വാസം ഊക്കോടെ പായിക്കുക
   • ക്രി. സ്ഫുടംവയ്ക്കുക, സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും ഉരുക്കാനായി തീയിലിട്ട് ഊതുക
   • ക്രി. മീന്‍പിടിക്കാന്‍ അച്ചുകുഴലില്‍നിന്നും ചെറിയ ഉണ്ടയോ അമ്പോ ഊതിത്തെറിപ്പി ക്കുക
   • ക്രി. വദനസുരതം ചെയ്യുക (അശ്ലീലം). (പ്ര.) ഊതിക്കഴിക്കുക = തീയില്‍ ഉരുക്കിശുദ്ധിയാക്കുക. ഊതിക്കുടിക്കുക = ചൂടുകഞ്ഞി ഊതിത്തണുപ്പിച്ചുകുടിക്കുക, അരിഷ്ടിച്ചുകഴിക്കുക. ഊതിപ്പെരുക്കുക, -വീര്‍പ്പിക്കുക = ഉള്ളതില്‍നിന്ന് വളരെ വലുതാക്കി (അതിശയോക്തി പരമായി) പറയുക
X