കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊതുവാതം

    മ. ഊത്-സം.വാത

      • നാ. ഒരുതരം വാതവ്യാധി
X