1. ഊത്തപ്പം

    ഊത്ത്1-അപ്പം "വീര്‍ത്തിരിക്കുന്ന അപ്പം"

      • നാ. ഒരുതരം ദോശ
X