കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊതല്‍

   • നാ. കന്നുകാലികള്‍ക്കു കയറാന്‍ സാധിക്കാത്തവിധം രണ്ടു തൂണുകള്‍ അടുപ്പിച്ച് നാട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവേശനദ്വാരം
 2. ഊത്തല്‍

  ത. ഊതല്

   • നാ. നീര്, ഊതിവീര്‍പ്പ്, വീക്കം, നീര്‍ക്കോള്‍
   • നാ. ഉറുത്തല്‍, ചുട്ടുനീറ്റല്‍
   • നാ. ചെറുമീന്‍, ഊത്ത
X