കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊത്തളിക്കുക

  <ഊത്തല്‍

   • ക്രി. ഊതിവീര്‍ക്കുക, വീര്‍ക്കുക
   • ക്രി. ചീഞ്ഞളിയുക
 2. ഉതളിക്കുക

  <ഉതളി

   • ക്രി. ഉള്ളില്‍ കാറ്റുകയറി വീര്‍ക്കുക
 3. ഊതളിക്കുക, ഊതളാടുക, ഊതാളിക്കുക

   • ക്രി. പൂതലിക്കുക, വീര്‍ക്കുക, ചീയുക, അളിയുക. ഉദാ: പഴുത്ത് ഊതളാടുക, ഊതളിക്കുക
X