കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊത്താമ്പെട്ടി

      • നാ. ഊതി പെട്ടിപോലെ ആക്കുന്നത്, ബലൂണ്‍
X