കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊത്തുകാരന്‍

    ഊത്ത്1-കാരന്‍

      • നാ. ഊതുന്നവന്‍, കുഴല്‍ക്കാരന്‍, നാഗസ്വരവും മറ്റും വായിക്കുന്നവന്‍
X