കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊധസ്യം

    സം. "ഊധസ്സില്‍ (അകിടില്‍) ഭവിക്കുന്നത്"

      • നാ. പാല്‍
X