കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊധസ്സ്

  സം. ഊധസ്

   • നാ. അകിട്
   • നാ. സ്നേഹിതന്മാര്‍ക്കു മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള രഹസ്യകേന്ദ്രം
   • നാ. മുല, സ്തനം
X