കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനം

    <സം. ഊനതാ

      • നാ. കുറവ്, ദോഷം, പോരായ്മ, താഴ്ച, അപമാനം
      • നാ. തടസ്സം, ബാധ, ഉപദ്രവം. "ഊനങ്ങള്‍വന്നാല്‍ ഉപായങ്ങള്‍ വേണം" (പഴ.)
X