കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊനക

  സം. ഊനക

   • വി. കുറഞ്ഞ, താണതരത്തിലുള്ള
 2. ഉങ്ക്

   • നാ. ഹുങ്ക്, അഹങ്കാരം, മുഷ്ക്ക്
   • നാ. ഊക്ക്, ബലം
X