കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനകാകളി

    സം. ഊന-കാകളി

      • നാ. ഒരു ദ്രാവിഡവൃത്തം, കാകളിയുടെ വകഭേദങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X