കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊനകോണം, ന്യൂന-

  സം. ഊന-കോണ

   • നാ. തൊണ്ണൂറുഡിഗ്രിയില്‍ കുറഞ്ഞ അളവുള്ള കോണം
 2. ന്യൂന

   • വി. കുറവ്
   • വി. താണസ്ഥിതി
   • വി. അംഗഭംഗം
   • വി. ന്യൂനചിഹ്നം
X