കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊനത

  സം. ഊന-താ

   • നാ. കുറവ്, ദോഷം, അപകൃഷ്ടത
 2. ഉന്ത്1

  < ഉന്തുക

   • നാ. മറ്റൊന്ന് മുന്നോട്ടു നീങ്ങത്തക്കവണ്ണം ബലം പ്രയോഗിക്കല്‍
   • നാ. കൂന്
   • നാ. വെള്ളത്തിലെ അഴുക്ക്, ഒഴുക്കില്ലാത്ത വെള്ളത്തില്‍ അടിയാതെ പൊടിത്തരികള്‍ പോലെ നീന്തിമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. "ഉന്തിമരം കയറ്റിയാല്‍ നെഞ്ചു തൊലിയും" (പഴ.)
 3. ഉന്ത്2

  ത. ഉന്തു

   • നാ. കച്ചോലം
 4. ഉന്ത്3

   •   "ഉന്തുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
X