കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനതരംഗിണി

    സം. ഊന-തരംഗിണീ

      • നാ. തരംഗിണീവൃത്തത്തിന്‍റെ വകഭേദമായ ഒരു ദ്രാവിഡവൃത്തം
X