കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനമാസികം

    സം. ഊന-മാസിക

      • നാ. മരിച്ച ആളിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു മരിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം നടത്തുന്ന ശ്രാദ്ധം
X