കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനരാത്രം

    സം. -രാത്ര "ഒരു രാത്രിയില്ലാത്തത്"

      • നാ. ജ്യോ. രണ്ടുനാളുകള്‍ (ചാന്ദ്രദിനങ്ങള്‍) ഒരുദിവസത്തില്‍ (സൗരദിനത്തില്‍) പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ആ നാളുകളില്‍ ഒന്ന്
X