കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനാതിരിക്തഭേദം

    സം. ഊന-അതിരിക്ത-ഭേദ

      • നാ. വലിപ്പച്ചെറുപ്പവ്യത്യാസം, കൂടുതല്‍ കുറവ്
X