കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനാതിരേകം

    സം. -അതിരേക "കുറവും കൂടുതലും"

      • നാ. ഏറ്റക്കുറച്ചില്‍
X