കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊനിക്കുക

    ഊന്‍

      • ക്രി. മുളയ്ക്കുക, പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക, അങ്കുരിക്കുക, ഉന്നിക്കുക
X