കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉന്നല്‍

  < ഉന്നുക

   • നാ. ആഗ്രഹം
   • നാ. വിചാരം
 2. ഊന്നല്‍

   • നാ. താങ്ങ്
   • നാ. ഊന്നുക എന്ന പ്രവൃത്തി
X