കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊന്നിക്കുക

  ഊന്നുക>പ്രയോ.

   • ക്രി. ഊന്നുന്നതിനു പ്രരണയാകുക
 2. ഉന്നിക്കുക

  ഉന്നുക "ഉറ്റുനോക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, ആലോചിക്കുക, അന്വേഷിക്കുക എന്ന തരത്തില്‍ അര്‍ത്ഥവികാസം"

   • ക്രി. സംശയിക്കുക
   • ക്രി. മുളയ്ക്കുക
   • ക്രി. ചിന്തിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, വിചാരിക്കുക, പരിഗണിക്കുക
   • ക്രി. നിശ്ചയിക്കുക
   • ക്രി. വഹിക്കുക
   • ക്രി. ഉയര്‍ത്തുക
   • ക്രി. ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ക്കുക
X