കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊന്നിവല

    ഊന്നി-വല

      • നാ. ഊന്നിക്കുറ്റിയോട് ചേര്‍ത്തു കെട്ടുന്ന വല
X