1. ഊന്നിവല

    ഊന്നി-വല

      • നാ. ഊന്നിക്കുറ്റിയോട് ചേര്‍ത്തു കെട്ടുന്ന വല
X