കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉന്നു

  < ഇന്നു

   • വ്യാക. വര്‍ത്തമനകാലപ്രത്യയം, ("ഇന്ന്" = ഈ ദിവസം എന്ന പദം വര്‍ത്തമാനാര്‍ഥത്തില്‍ പ്രത്യയമായി ചമഞ്ഞതാകാം)
   • വ്യാക. നിന്ന്, ഊന്ന്
 2. ഊന്നു, ഊന്റു

  <ഊന്നുക "ഉറപ്പിച്ചത്, ഉറപ്പുകൊടുക്കുന്നത്"

   • നാ. പ.മ. താങ്ങ്, ആശ്രയം, സഹായം, താങ്ങിനിറുത്തുന്നതൂണ്
   • നാ. പ.മ. വള്ളം വെള്ളത്തില്‍ മുന്നോട്ട് പോകത്തക്കവണ്ണം കഴുക്കോല്‍ കുത്തിത്തള്ളല്‍. ഉദാ: വള്ളമൂന്ന്
X